پته

سرای شهزاده، کابل، افغانستان

موږ سره اړیکه ونیسئ

د تلیفون کرښه: 93744000000
ایمل: info@beststoneafghanistan.af

کاري ساعتونه

سهار له 8:30 بجو څخه تر 8:00 بجو پورې سهار له 9:30 بجو څخه تر 1:30 بجو پورې

Follow us

د کاپي حق 2023 د دې ویب پاڼې ټول مادي او فکري حقونه خوندي دي. ډیزاین شوی: وین سافت تکنالوژي